fbpx

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Dotacje z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowujemy kompleksowe wnioski o dofinansowanie, dla osób bezrobotnych, na założenie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 30 tyś. zł.)

Wniosek

Wniosek o dofinansowanie  należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym urzędzie pracy.
Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.:

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).

Uwaga: Każdy powiatowy urząd pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim.

Wprowadzone zmiany rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej:

  • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej,

  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

  • możliwość kontynuacji umowy w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.