fbpx

ROZLICZENIA ROCZNE

PIT-36, PIT-37

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej,

Doradztwo podatkowe w zakresie uprawnień i wykorzystywania ulg podatkowych m.in.

 • wspólne opodatkowanie małżonków
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga „internetowa”
 • ulga z tytułu wychowywania dzieci
 • inne ulgi i odliczenia

PIT-38

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach.

PIT-39

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Dochody zagraniczne

W przypadku osób osiągających przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, która Rzeczpospolita Polska zawarła z danym państwem, doradcy podatkowi dokonują właściwej kwalifikacji osiągniętych przychodów pod względem obowiązku podatkowego w Polsce i sporządzają rozliczenia roczne wraz z przeliczeniami osiąganych przychodów w walucie obcej na walutę PLN. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie, dodatkowo podatnik otrzymuje dokładne informacje o dokonanych obliczeniach w zakresie przeliczeń kursowych oraz limitów podatkowych.

Terminy składania zeznań podatkowych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym do 30 kwietnia za rok poprzedni. Doradcy podatkowi w naszej Kancelarii udzielają wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzają rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie lub wysyłane elektronicznie do urzędu skarbowego.