Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Kontakt: tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22, email: kancelaria@grokaz.pl

Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Previous Next Play Pause
1

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

 • Rozliczanie diet jest częstym problemem, z jakimi borykają się przedsiębiorcy wysyłający pracowników w podróże służbowe lub gdy sami w nich uczestniczą. Przepisy o rozliczaniu delegacji budzą wiele wątpliwości. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
 • W oparciu o przepisy rozporządzenia przygotowujemy odpowiednie dokumenty dotyczące polecenia wyjazdu przed delegacją pracownika i przedsiębiorcy oraz rozliczenie kosztów podróży i diet po jego powrocie. Rozliczamy delegacje krajowe oraz zagraniczne. Pracodawca (przedsiębiorca) już nie musi sam znać przepisów prawa w tym zakresie czy liczyć godzin delegacji, stosować potrąceń za poszczególne rodzaje wyżywienia lub rozliczać pozostałych kosztów.

Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych

 • Pracodawca, zatrudniający pracowników młodocianych, posiadający wymagania zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych ma możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od Ochotniczych Hufców Pracy.
 • Kompleksowo pomagamy pracodawcom w przygotowaniu wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz w przygotowaniu okresowych wniosków w celu uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych po zawarciu umowy o refundację.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, którzy są w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy lub którzy zobowiązani są do naprawy dokumentacji i rozliczeń pracowniczych.

Obejmuje m.in.
• udział w kontroli przedsiębiorcy przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
• reprezentowanie przedsiębiorcy w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
• naprawa dokumentacji kadrowo - płacowej

Kontrola wynagrodzeń jest jednym z priorytetowych elementów sprawdzanych przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorzy sprawdzają dokumentację związaną z wypłatą wynagrodzeń oraz prawidłowość ustalania ich wysokości. Przedmiotem kontroli są również ustalenia, czy pracownik otrzymał należne świadczenia, a także czy nie został bezpodstawnie ich pozbawiony.


Kontroli podlega prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia – zarówno pod kątem merytorycznym, czyli czy zostały one dokonane w granicach określonych przepisami Kodeksu pracy, jak i pod kątem formalnym.

Przedmiotem kontroli mogą być również objęte inne świadczenia, np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych. Kontrolę wynagrodzeń dotyczy także poprawności naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. kontroli, odwołań do protokołów kontroli.

W przypadku powstania nieprawidłowości pracodawcy zobowiązywani są do naprawy rozliczeń. W tym miejscu oferujemy pomoc w przygotowaniu odpowiednich korekt dokumentów kadrowych, list płac, naliczeń składek (deklaracji ZUS) i podatku dochodowego (deklaracji PIT, IFT) oraz przygotowania pism wyjaśniających / odwołań.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia: emerytalne oraz rentowe. Zajmujemy się pomocą przy przygotowaniu wniosku o rozpoczęcie refundacji i miesięcznym elektronicznym rozliczaniem wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G) oraz refundacją składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)

Dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika

 • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych . Przygotowujemy wnioski w zakresie rozliczania z PFRON dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)
  Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników oraz zleceniobiorców. Obejmuje m.in.
• naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie przekazywanych protokołów dostarczonych przez Klienta (czas pracy, nadgodziny, pory nocne, urlopy, nieobecności),
• rozliczanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
• rozliczanie dodatków i potrąceń niekomorniczych,
• miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
• miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR,
• przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z raportami,
• przygotowanie informacji o przelewach do Urzędu Skarbowego i ZUS,

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:
• sporządzanie umów o pracę oraz aneksów,
• zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
• rozliczanie umów cywilno – prawnych (zlecenie, o dzieło),
• rozliczanie, dokumentacja zatrudnienia obcokrajowców,
• delegowanie pracowników do pracy za granicą,
• rozliczanie dodatkowych list płac,
• naliczanie innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników, związanych z ich zadłużeniem,
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
• przygotowywanie wniosku do ZUS o niezaleganie ze składkami
• przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
• przygotowanie informacji rocznych PIT-4R i PIT-8AR,
• sporządzanie informacji podatkowej IFT-1, PIT-11, PIT-40,
• obsługa czynności związanych z Komornikiem,
• rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
• obsługa dofinansowania z OHP,
• obsługa dofinansowania z PFRON.

loading...
ZUS
Kadry
Płace
Kontrola
PFRON
OHP
Delegacje

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników tzw. samozatrudnienie. Obejmuje m.in.
• miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy
• przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
• przygotowanie informacji o przelewach do ZUS


oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego 
• przygotowywanie wniosku do ZUS o niezaleganie ze składkami
• przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
• dostarczenie / wysłanie dokumentów do ZUS

 Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników. Obejmuje m.in.
• prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,
• sporządzanie umów o pracę oraz aneksów,
• zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
• wystawianie świadectw pracy,
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP oraz monitorowanie ich ważności,
• prowadzenie ewidencji urlopowych, ustalanie uprawnień w zakresie urlopu,

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:
• przygotowywanie ewidencji czasu pracy,
• szkolenia BHP
• prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.

 

 

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników oraz zleceniobiorców. Obejmuje m.in.
• naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie przekazywanych protokołów dostarczonych przez Klienta (czas pracy, nadgodziny, pory nocne, urlopy, nieobecności),
• rozliczanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
• rozliczanie dodatków i potrąceń niekomorniczych,
• miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
• miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR,
• przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z raportami,
• przygotowanie informacji o przelewach do Urzędu Skarbowego i ZUS,

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:
• sporządzanie umów o pracę oraz aneksów,
• zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
• rozliczanie umów cywilno – prawnych (zlecenie, o dzieło),
• rozliczanie, dokumentacja zatrudnienia obcokrajowców,
• delegowanie pracowników do pracy za granicą,
• rozliczanie dodatkowych list płac,
• naliczanie innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników, związanych z ich zadłużeniem,
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
• przygotowywanie wniosku do ZUS o niezaleganie ze składkami
• przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
• przygotowanie informacji rocznych PIT-4R i PIT-8AR,
• sporządzanie informacji podatkowej IFT-1, PIT-11, PIT-40,
• obsługa czynności związanych z Komornikiem,
• rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
• obsługa dofinansowania z OHP,
• obsługa dofinansowania z PFRON.

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, którzy są w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy lub którzy zobowiązani są do naprawy dokumentacji i rozliczeń pracowniczych.

Obejmuje m.in.
• udział w kontroli przedsiębiorcy przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
• reprezentowanie przedsiębiorcy w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
• naprawa dokumentacji kadrowo - płacowej

Kontrola wynagrodzeń jest jednym z priorytetowych elementów sprawdzanych przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorzy sprawdzają dokumentację związaną z wypłatą wynagrodzeń oraz prawidłowość ustalania ich wysokości. Przedmiotem kontroli są również ustalenia, czy pracownik otrzymał należne świadczenia, a także czy nie został bezpodstawnie ich pozbawiony.


Kontroli podlega prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia – zarówno pod kątem merytorycznym, czyli czy zostały one dokonane w granicach określonych przepisami Kodeksu pracy, jak i pod kątem formalnym.

Przedmiotem kontroli mogą być również objęte inne świadczenia, np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych. Kontrolę wynagrodzeń dotyczy także poprawności naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. kontroli, odwołań do protokołów kontroli.

W przypadku powstania nieprawidłowości pracodawcy zobowiązywani są do naprawy rozliczeń. W tym miejscu oferujemy pomoc w przygotowaniu odpowiednich korekt dokumentów kadrowych, list płac, naliczeń składek (deklaracji ZUS) i podatku dochodowego (deklaracji PIT, IFT) oraz przygotowania pism wyjaśniających / odwołań.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia: emerytalne oraz rentowe. Zajmujemy się pomocą przy przygotowaniu wniosku o rozpoczęcie refundacji i miesięcznym elektronicznym rozliczaniem wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G) oraz refundacją składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)

Dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika

 • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych . Przygotowujemy wnioski w zakresie rozliczania z PFRON dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)
  Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych

 • Pracodawca, zatrudniający pracowników młodocianych, posiadający wymagania zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych ma możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od Ochotniczych Hufców Pracy.
 • Kompleksowo pomagamy pracodawcom w przygotowaniu wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz w przygotowaniu okresowych wniosków w celu uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych po zawarciu umowy o refundację.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

 • Rozliczanie diet jest częstym problemem, z jakimi borykają się przedsiębiorcy wysyłający pracowników w podróże służbowe lub gdy sami w nich uczestniczą. Przepisy o rozliczaniu delegacji budzą wiele wątpliwości. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
 • W oparciu o przepisy rozporządzenia przygotowujemy odpowiednie dokumenty dotyczące polecenia wyjazdu przed delegacją pracownika i przedsiębiorcy oraz rozliczenie kosztów podróży i diet po jego powrocie. Rozliczamy delegacje krajowe oraz zagraniczne. Pracodawca (przedsiębiorca) już nie musi sam znać przepisów prawa w tym zakresie czy liczyć godzin delegacji, stosować potrąceń za poszczególne rodzaje wyżywienia lub rozliczać pozostałych kosztów.

JAK NAS ZNALEŹĆ

Back to top