Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Kontakt: tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22, email: kancelaria@grokaz.pl

Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Previous Next Play Pause
1

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc przy zakładaniu każdej nowej firmy. Poprzez wnikliwą analizę przedmiotu i formy przedsięwzięcia proponujemy odpowiedni sposób opodatkowania, który ułatwi rozpoczęcie działalności.


Sporządzamy kompletną dokumentację i zajmujemy się całościowym procesem czynności przy przygotowaniu, zakładaniu i rejestrowaniu:
• Jednoosobowej działalności gospodarczej (osoba fizyczna)
• Spółki cywilnej, spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
• Spółki kapitałowej: (z ograniczoną odpowiedzialnością)


W ten sposób przedsiębiorca poprzez zaoszczędzony czas, mniejszy stres i niepotrzebne nerwy będzie mógł się skupić na rozwoju swojej działalności i uniknie ślęczenia nad gąszczem przepisów i odpowiedniej ich interpretacji czy wypełniania druków i odwiedzania poszczególnych instytucji rejestrowych. 

Doradztwo dla przedsiębiorców

Oferta doradztwa podatkowego jest skierowana do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a w codziennych sprawach mają potrzebę korzystania z wiedzy doradców podatkowych w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu prawa podatkowego. Liczne zmiany przepisów, ich zawiłość oraz częste wprowadzanie nowych obowiązków podatkowych powoduje, że osoby, które na co dzień nie śledzą tej dziedziny prawa, mogą bardzo łatwo błędnie zidentyfikować obowiązek podatkowy, błędnie wypełnić zeznanie podatkowe czy deklarację lub w ogóle nie mieć wiedzy, że są stroną takiej czynności objętej obowiązkiem podatkowym. Skutkiem tego może być kontrola podatkowa, wczęte postępowanie podatkowe, a w efekcie dodatkowe obciążenia podatkowe i karno-skarbowe.
W tym miejscu doradca podatkowy może wspomóc podatnika poprzez udzielenie informacji w jaki sposób uchronić lub zminimalizować skutki jego błędów, ewentualnie czynnie uczestniczyć w sprawie reprezentując klienta przed organem podatkowym, dodatkowo może przygotowywać pisma wyjaśniające, korekty deklaracji, zeznań podatkowych, redagować pisma dotyczące tzw. „czynnego żalu”.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kilka rozwiązań - pakietów usług, związanych z zakresem opodatkowania, każdorazowo w trakcie spotkania dopasowujemy zakres naszej usługi do potrzeb klienta. Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług z podziałem na poszczególne obowiązki podatkowe:

 • PIT-36, PIT-37

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu:

  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

  • stypendiów,

  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

  • należności z umowy aktywizacyjnej, 

Doradztwo podatkowe w zakresie uprawnień i wykorzystywania ulg podatkowych m.in.

  • wspólne opodatkowanie małżonków

  • osoby samotnie wychowujące dzieci

  • ulga rehabilitacyjna

  • ulga „internetowa”

  • ulga z tytułu wychowywania dzieci

  • inne ulgi i odliczenia

Cena już od 40,00 zł netto.

 • PIT-38

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,

  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

  • udziałów w spółkach.

Cena już od 60,00 zł netto.

 • PIT-39

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 • Dochody zagraniczne

W przypadku osób osiągających przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, która Rzeczpospolita Polska zawarła z danym państwem, doradcy podatkowi dokonują właściwej kwalifikacji osiągniętych przychodów pod względem obowiązku podatkowego w Polsce i sporządzają rozliczenia roczne wraz z przeliczeniami osiąganych przychodów w walucie obcej na walutę PLN. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie, dodatkowo podatnik otrzymuje dokładne informacje o dokonanych obliczeniach w zakresie przeliczeń kursowych oraz limitów podatkowych.

 • Terminy składania zeznań podatkowych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym do 30 kwietnia za rok poprzedni. Doradcy podatkowi w naszej Kancelarii udzielają wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzają rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie lub wysyłane elektronicznie do urzędu skarbowego.

Oferta doradztwa podatkowego jest skierowana do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a w codziennych sprawach mają potrzebę korzystania z wiedzy doradców podatkowych w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu prawa podatkowego. Liczne zmiany przepisów, ich zawiłość oraz częste wprowadzanie nowych obowiązków podatkowych powoduje, że osoby, które na co dzień nie śledzą tej dziedziny prawa, mogą bardzo łatwo błędnie zidentyfikować obowiązek podatkowy, błędnie wypełnić zeznanie podatkowe czy deklarację lub w ogóle nie mieć wiedzy, że są stroną takiej czynności objętej obowiązkiem podatkowym.

Doradztwo podatkowe dla firm

Korzystanie z wiedzy doradców podatkowych w dzisiejszych czasach staje się standardem w prowadzeniu firmy. Chcąc się skupić na rozwijaniu swojej działalności Przedsiębiorca oczekuje fachowej i rzetelnej pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu zagadnień podatkowych i ekonomicznych. Nie chce on tracić czasu na śledzenie i interpretowanie ciągle zmieniających się przepisów.

Nasi Doradcy Podatkowi rozpatrują nie tylko już istniejące problemy, ale przede wszystkim znając skutki jakie mogą powstać poprzez takie czy inne działania starają się uchronić Klienta - podatnika przed przyszłymi,  ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony aparatu fiskalnego. Doradzają jak zoptymalizować obciążenia podatkowe i okołopodatkowe zmniejszając tym samym koszty prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa. 

Podatnik nie zawsze jest w stanie sam rozwiązać problemy dotyczące kontaktów z organami podatkowymi, dlatego wychodzimy naprzeciw temu problemowi. Sporządzamy odwołania, podania, wyjaśnienia, skargi, zażalenia do organów podatkowych oraz reprezentujemy i zastępujemy za pomocą pełnomocnictwa podatników przed instytucjami administracji publicznej ( Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Wojewódzki Sąd Administracyjny /WSA/, Naczelny Sąd Administracyjny /NSA/, ZUS itd.) w zakresie obowiązków podatkowych.

Pamiętajmy również, że Doradcy Podatkowi w naszej kancelarii są obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej oraz wykonując zawód zaufania publicznego obowiązuje ich tajemnica służbowa.

Wykonujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

 • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, 

 • sporządzanie zeznań rocznych /PIT/ , 

 • sporządzanie wszelkich zeznań i deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych, Urzędów Gminy, 

 • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi , 

 • reprezentowanie klienta przed organami celnymi, 

 • sporządzanie pism, odwołań, wniosków do organów podatkowych, 

 • zastępstwo procesowe przed WSA, NSA, 

 • udział w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa, 

 • sporządzanie umów związanych z działalnością gospodarczą, 

 • doradztwo w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących wymiany towarowej z kontrahentami w Unii Europejskiej, 

 • nadzór podatkowy (kontroling podatkowy) 

 • weryfikacja dokumentów księgowych (audyt podatkowy) 

 • wybór formy opodatkowania

 • optymalizacja obciążeń podatkowych

 • zakładanie firm

 • likwidacja firm

Otrzymanie spadku wiąże się z każdorazowo z obowiązkiem podatkowym. Doradca podatkowy dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu odpowie i pomoże w przeprowadzeniu tej czynności zgodnie z przepisami prawa, aby uchronić podatnika od sankcji karno-skarbowych.

JAK NAS ZNALEŹĆ

Back to top