Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Kontakt: tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22, email: kancelaria@grokaz.pl

Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Previous Next Play Pause
1

Oferta doradztwa podatkowego jest skierowana do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a w codziennych sprawach mają potrzebę korzystania z wiedzy doradców podatkowych w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu prawa podatkowego. Liczne zmiany przepisów, ich zawiłość oraz częste wprowadzanie nowych obowiązków podatkowych powoduje, że osoby, które na co dzień nie śledzą tej dziedziny prawa, mogą bardzo łatwo błędnie zidentyfikować obowiązek podatkowy, błędnie wypełnić zeznanie podatkowe czy deklarację lub w ogóle nie mieć wiedzy, że są stroną takiej czynności objętej obowiązkiem podatkowym.

Skutkiem tego może być kontrola podatkowa, wszczęte postępowanie podatkowe, a w efekcie dodatkowe obciążenia podatkowe i karno-skarbowe.
W tym miejscu doradca podatkowy może wspomóc podatnika poprzez udzielenie informacji w jaki sposób uchronić lub zminimalizować skutki jego błędów, ewentualnie czynnie uczestniczyć w sprawie reprezentując klienta przed organem podatkowym, dodatkowo może przygotowywać pisma wyjaśniające, korekty deklaracji, zeznań podatkowych, redagować pisma dotyczące tzw. „czynnego żalu”.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kilka rozwiązań - pakietów usług, związanych z zakresem opodatkowania, każdorazowo w trakcie spotkania dopasowujemy zakres naszej usługi do potrzeb klienta. Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług z podziałem na poszczególne obowiązki podatkowe:

 • Podatek Dochodowy

 • Spadki

 • Darowizny

 • Czynności Cywilnoprawne

 • PIT-36, PIT-37

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu:

  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

  • stypendiów,

  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

  • należności z umowy aktywizacyjnej, 

Doradztwo podatkowe w zakresie uprawnień i wykorzystywania ulg podatkowych m.in.

  • wspólne opodatkowanie małżonków

  • osoby samotnie wychowujące dzieci

  • ulga rehabilitacyjna

  • ulga „internetowa”

  • ulga z tytułu wychowywania dzieci

  • inne ulgi i odliczenia

 

PIT-38

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,

  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

  • udziałów w spółkach.

 

PIT-39

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Dochody zagraniczne

W przypadku osób osiągających przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, która Rzeczpospolita Polska zawarła z danym państwem, doradcy podatkowi dokonują właściwej kwalifikacji osiągniętych przychodów pod względem obowiązku podatkowego w Polsce i sporządzają rozliczenia roczne wraz z przeliczeniami osiąganych przychodów w walucie obcej na walutę PLN. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie, dodatkowo podatnik otrzymuje dokładne informacje o dokonanych obliczeniach w zakresie przeliczeń kursowych oraz limitów podatkowych.

 

Terminy składania zeznań podatkowych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym do 30 kwietnia za rok poprzedni. Doradcy podatkowi w naszej Kancelarii udzielają wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzają rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie lub wysyłane elektronicznie do urzędu skarbowego.

JAK NAS ZNALEŹĆ

Back to top